Cuma, Mayıs 01, 2009

Kimlerin Gemiadamı Sağlık Raporu Alması Gerekir?

İlk kez Gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adayları ile iki yıldan uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemiadamları ve sıralı üç periyodik muayenesini zamanında yaptıran gemiadamlarının, genel muayene için İç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiyatri ve genel cerrahi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş resmi veya özel sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre sağlık kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" veya "Özel Durum Sağlık Raporu" neticesine göre sahil sağlık denetleme merkezlerinden "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.200 GT'den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" hükümleri dışındadır.Meslek olarak gemiadamı yetiştiren eğitim kurum ve kuruluşlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esasları içerecek şekilde sağlık muayenelerini yaptırarak "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" almaları gereklidir. Öğrenim süresince "Periyodik Sağlık Muayenelerini" yaptırmaları gerekmez, fakat aktif çalışmaya başladıklarında yeniden Gemiadamı Olur Sağlık Raporu almaları zorunludur.Gemiadamları, sağlık durumlarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını iki yılda bir sahil sağlık denetleme merkezi tabiplerine kontrol ettirmek zorundadırlar. Sağlık kuruluşlarında yaptırılan tetkikler neticesinde sahil sağlık denetleme merkezi tabibi tarafından gemiadamlarının genel fizik muayenesi yapılır. Periyodik muayeneye tabi olacak gemiadamlarının, sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını 10 (on) gün içerisinde sağlık denetleme merkezine şahsen getirmeleri zorunludur. Sahil sağlık denetleme merkezi tabibi gerek gördüğünde gemiadamlarından ilave tetkikler isteyebilir ya da ön tanısını belirterek yetkili sağlık kuruluşunun ilgili uzman tabibine/tabiplerine sevk edebilir. Bu kontroller sonucunda sahil sağlık denetleme merkezi tabipliğince gemiadamlarına "Periyodik Sağlık Muayene Raporu" ve "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" düzenlenir.İki yıldan daha kısa aralıklarla muayene olmaları gerektiğine Sağlık Kurulunca veya yetkili sağlık kuruluşunun ilgili uzman tabibinin muayene sonucuna göre sahil sağlık denetleme merkezi tabibince karar verilen gemiadamı adaylarına veya gemiadamlarına "Özel Durum Sağlık Raporu" düzenlenir. Muayenelerinin iki yıldan daha kısa aralıklarla yapılması gerekliliği bilimsel gerekçeleri ile raporda belirtilir. Neticesinde sahil sağlık denetleme merkezi tabibi "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesini" düzenler.Aşçı, kamarot ve berber olarak çalışan gemiadamlarının veya çalışacak gemiadamı adaylarının işe girişlerinde ve işin devamı süresince hastalık portörü (taşıyıcısı) olup olmadıklarını belirlemek amacıyla portör muayenelerini yaptırmaları ve muayene sırasında portör muayene kartlarını göstermeleri zorunludur.Gemiadamlarının sağlık yetenekleri, her zaman görevlerini faal olarak yapacak nitelikte bulunmalıdır. Denizde çalışma şartlarının özellikleri göz önünde tutularak gemiadamlarının sağlıklarına itina gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle liman başkanlıkları, sağlık durumlarından şüphe edilen veya hasta olduklarına dair haber verilen gemiadamlarının, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel teşkil edip etmediğinin belirlenmesini her zaman isteyebilirler.Genel muayeneye tabi olan gemiadamı adayı veya gemiadamları "Gemiadamları Sağlık Muayene Formu", "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" veya "Özel Durum Sağlık Raporu" ve yapılan her türlü tetkikin belgesini 30 (otuz) gün içerisinde sahil sağlık denetleme merkezine şahsen getirir. Rapor ve tetkiklerin merkez tabibi tarafından incelenmesi neticesinde örneği (EK-13) de yer alan "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" düzenlenir ve şahsa teslim edilir.18 yaşından küçük gemiadamı adaylarının ve gemiadamlarının periyodik sağlık yoklamaları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi gerekleri ve ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (77) sayılı "Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkındaki Sözleşmesi" göz önünde bulundurularak yapılır.18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılmaları ancak "Periyodik Sağlık Yoklamaları"nın her yıl yenilenmesi şartına bağlıdır.18 yaşından küçüklerin gerek "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nda gerekse her yıl tekrarlanan "Periyodik Sağlık Yoklamaları"nda deniz hizmetine elverişli olduğu ve bu hizmetler dolayısıyla sağlık durumunda bozulma olmayacağının açıkça belirtilmesi zorunludur.Özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen "Gemiadamları Sağlık Raporları" Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol edilip onaylanmadıkça sahil sağlık denetleme merkezi tarafından işleme tabi tutulamaz.Bu Yönerge'de belirtilen usul ve esaslara göre alınan sağlık raporlarının tamamı, sahil sağlık denetleme merkezince onaylanır ve "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" (EK-13) düzenlenerek geçerlilik kazanır.

Kaynak:http://www.hssgm.gov.tr/

Hiç yorum yok: